Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Rzeszowskim
 

 


aktualne

Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się począwszy od roku akademickiego 2020/2021.

 

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się.

 

I. KOMU MOGĄ BYĆ POTWIERDZONE EFEKTY UCZENIA SIĘ

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. osobie posiadającą kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  3. osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  4. osobie posiadającej kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku, poziomu i profilu.

 

II. JAK POTWIERDZIĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ ( PROCEDURA)

Etap 1

1.  Złożenie wniosku przez kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektów uczenia się oraz wymagany staż pracy zawodowej (wniosek) w terminie do dnia:

  • 30 kwietnia roku, w którym prowadzona jest rekrutacja, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki rozpoczynające kształcenie w semestrze zimowym,

  • 30 listopada, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki rozpoczynające kształcenie w semestrze letnim.

2.  Wniosek składa się do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.

3.  Rejestracji w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym (w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ramowego terminu rekrutacji na dany rok akademiki)

Etap 2

Formalna ocena wniosku i ewentualne wezwanie do jego uzupełnienia.

Etap 3

Merytoryczna ocena wniosku przez komisję weryfikującą złożoną z minimum trzech nauczycieli akademickich - specjalistów w obszarze tematycznym, którego dotyczy wniosek zakończona sporządzonym protokołem i wydaniem zaświadczenia.

Postepowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się kończy się wystawieniem oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi w kolegium kryteriami oceniania. Student otrzymuje za przedmiot zaliczony w drodze potwierdzania efektów uczenia się odpowiednią dla danych zajęć liczbę punktów ECTS.

Etap 4

Decyzję o przyjęciu na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się podejmuje Centralna Komisja Rekrutacyjna na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się, po spełnieniu warunków rekrutacji.

 

III. OPŁATY

Wysokość opłat reguluje Zarządzenie nr 82/2019 Rektora UR (link)

 

IV. LISTA KIERUNKÓW w UR NA KTÓRYCH BĘDĄ POTWIERDZANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

Rekrutacja 2020/2021 

 

KONTAKT

Ogólne informacje o procedurze – Dział Jakości i Akredytacji 17 872 1045

Doradztwo edukacyjne w zakresie podjęcia właściwego kierunku studiów – Dział Rekrutacji i Karier Studenckich 17 872 10 27

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 


nieaktualne

Potwierdzanie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji  wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

 

I. KOMU MOGĄ BYĆ POTWIERDZONE EFEKTY UCZENIA SIĘ

1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

II. JAK POTWIERDZIĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ ( PROCEDURA)

Etap 1

1) Złożenie wniosku przez kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektów kształcenia oraz wymagany staż pracy zawodowej (wniosek) w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ramowego terminu rekrutacji. Wniosek składa się do Komisji Rekrutacyjnej lub Dziekana Wydziału w przypadku gdy wstęp na studia jest wolny.

2) Uiszczenie opłaty za potwierdzanie efektów uczenia się (w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku) zgodnie z zawartą umową (wzór umowy).

3) Rejestracji w Uczelnianym Systemie Rekrutacyjnym (w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia ramowego terminu rekrutacji)

Etap 2

Formalna ocena wniosku i ewentualne wezwanie do jego uzupełnienia

Etap 3

Merytoryczna ocena wniosku przez komisję weryfikującą złożoną z minimum trzech nauczycieli akademickich - specjalistów w obszarze tematycznym, którego dotyczy wniosek zakończona sporządzonym protokołem i wydaniem zaświadczenia kandydatowi.

Postepowanie w sprawie potwierdzania efektów uczenia się kończy się wystawieniem oceny za każdy przedmiot podlegający potwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi na wydziale kryteriami oceniania. Student otrzymuje za moduł/przedmiot zaliczony w drodze potwierdzania efektów uczenia się odpowiednią dla danych zajęć liczbę punktów ECTS.

Etap 4

Decyzję o przyjęciu na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się, po spełnieniu warunków rekrutacji / w przypadku kiedy wstęp na studia jest wolny decyzję  o przyjęciu podejmuje Dziekan.

III. OPŁATY

Wysokość opłat w roku akademickim 2017/2018 reguluje Zarządzenie nr 2/2017 Rektora (link), natomiast od roku akademickiego 2018/2019 Zarządzenie nr 1/2018 Rektora UR (link)

IV. LISTA KIERUNKÓW w UR NA KTÓRYCH BĘDĄ POTWIERDZANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

Rekrutacja 2018/2019

 

 

 

 

KONTAKT

Ogólne informacje o procedurze – Dział Jakości i Akredytacji 17 872 1045

Doradztwo edukacyjne w zakresie podjęcia właściwego kierunku studiów – Biuro Karier 17 872 10 27

 

PODSTAWA PRAWNA

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow